Dôležité termíny


Časopis Verejná správa a spoločnosť vychádza dvakrát ročne – v júni a v decembri.

Termíny pre prvé číslo časopisu:
Zasielanie príspevkov: do 31. marca
Recenzné konanie: apríl – máj
Publikovanie časopisu: jún

Termíny pre druhé číslo časopisu:
Zasielanie príspevkov: do 30. septembra
Recenzné konanie: október – november
Publikovanie časopisu: december

Príspevky je potrebné elektronicky doručiť na emailovú adresu:
fvs-vss@upjs.sk