Pokyny pre autorov

Časopis Verejná správa a spoločnosť je recenzovaný vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, sociálnych vied, verejnoprávnych disciplín a ekonomiky a riadenia verejnej správy.

Akceptujú sa len originálne príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie v inom časopise, resp. publikácii. Autor je zodpovedný za odbornú, jazykovú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe dvoch oponentských posudkov so zreteľom na vedecký význam, prínos a kvalitu práce.

FORMÁT PRÍSPEVKU
Veľkosť papiera A4, úprava MS Word vo formáte .doc
Okraje horný, dolný, ľavý a pravý okraj 2,5 cm
Písmo Arial 11b.
Riadkovanie 1,5
Rozsah príspevku vedecké príspevky 10 – 20 strán
príspevky do diskusie 8 – 13 strán
recenzie 2 - strany

Citácie a bibliografické odkazy podľa normy ISO STN 690, použitie metódy údaja a dátumu.
Poznámky pod čiarou je možné použiť v prípade detailnejšieho upresnenia použitého pojmu. Vzorce, matematické výrazy a odkazy na použitú literatúru do poznámky neuvádzať!

ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU

Názov

 • stručná a jasná informácia o obsahu príspevku
 • ako prvý v poradí sa uvádza názov príspevku v slovenskom jazyku, potom názov príspevku v anglickom jazyku
 • veľkosť písma Arial 15 b., tučné

Meno a priezvisko autora
 • uvádza sa meno a priezvisko každého autora, ktorý sa podieľal na príprave príspevku
 • vedecké a pedagogické hodnosti autorov sa neuvádzajú
 • veľkosť písma Arial 14 b., tučné

Abstrakt
 • v anglickom jazyku, v rámčeku
 • rozsah max. 10 riadkov
 • veľkosť písma Arial 11 b.

Kľúčové slová
 • uvádzajú sa v anglickom jazyku
 • max. 5 kľúčových slov
 • s malým začiatočným písmenom

Tabuľky, grafy a obrázky
 • zrozumiteľné označenie spôsobom uvedeným v šablóne príspevku
 • môžu byť použité rôzne grafické zobrazenia, obrázky, diagramy, mapy a pod., avšak musia byť dodané v pôvodnom súbore (napr. * .xls, *.jpg)

Literatúra
 • za presnosť a úplnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor
 • zoznam použitej literatúry podľa normy ISO STN 690
 • usporiadanie v abecednom poradí
 • zoznam použitej literatúry sa nečísluje

Kontaktná adresa
 • uvádza sa meno a priezvisko prvého autora, vrátane titulov (akademická a pedagogická hodnosť), názov pracoviska, korešpondenčná adresa, e-mailový kontakt

Jazyk príspevku
 • možnosť publikovania príspevku v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • v prípade publikovania v anglickom jazyku je potrebné vychádzať z pravidiel britskej angličtiny

V prípade nedodržania formálnej štruktúry príspevku, ako aj pokynov jeho formátovania nebudú príspevky uverejnené.

Príspevky je potrebné spracovať v súlade s etickými podmienkami publikovania a podľa zverejnených pokynov pre autorov. Spolu s príspevkom autori doručia aj podpísané Vyhlásenie o autorstve a prevode autorských práv na emailovú adresu: fvs-vss@upjs.sk

Redakcia autorom potvrdí doručenie a po recenznom konaní bude autorov informovať o jeho záveroch.

» ŠABLÓNA PRÍSPEVKU (súbor vo formáte .docx)
» VYHLÁSENIE O AUTORSTVE A O PREVODE AUTORSKÝCH PRÁV (súbor vo formáte .docx)