Informácie o časopise

Verejná správa a spoločnosť je vedecký recenzovaný časopis vydávaný Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy.

Ambíciou vedeckého časopisu je prispievať ku kreovaniu a rozvíjaniu vedy verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny, jednotlivými publikačnými výstupmi prenikať na akademickú a vedeckú pôdu iných vysokých škôl a fakúlt v podmienkach Slovenskej republiky i za jej hranicami, ako aj sprostredkovať najnovšie vedecké poznatky pre prax verejnej správy.

Časopis Verejná správa a spoločnosť je vydávaný od roku 2000 v tlačenej podobe a od roku 2016 aj v elektronickej podobe. Vydáva sa dva krát ročne a publikujú sa v ňom vedecké práce v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každá práca podlieha náročnému dvojitému recenznému konaniu nezávislými odborníkmi. Recenzné konanie je založené na pravidle, že recenzent je z inej inštitúcie ako autor. Vedeckosť časopisu podporuje aj účasť významných zahraničných odborníkov z oblasti verejnej správy v redakčnej rade časopisu.

Od roku 2020 je časopis registrovaný v databáze ERIH Plus.