Indexácia

Vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach „Verejná správa a spoločnosť“ je od roku 2020 evidovaný v databáze Európsky referenčný index pre humanitné a spoločenské vedy, známej pod skratkou ERIH PLUS.



Databázu ERIH PLUS nájdete na tejto adrese.